ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м) за 2023 рік

                                                                                               Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м)                    

за 2023 рік                                                                                                                                                                                                                                 ____________

Установа               ЗДО ясла-садок комбінованого типу№46_____________ за ЄДРПОУ___________________________________________________ 25675242

Територія             м. Рівне                                                             за КОАТУУ                                                               561010000

Організаційно-правова форм господарювання _____________________ ОрганМсцеядгосамврЯуання____________________________________ за КОПФГ__________________________________ 420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджет               350________________________________________________________________________ МнНстрство фінансів УрїНм                                    

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________________________________________________________                                            

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів______________________________________________________________________________________________ 06                                     

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового гмгтоду) __________________________________________________ 0611010                       #НД                                    

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниц^виміру^рн^о^^^^^^^^

ПоказникиКЕКВКод рядкаЗатверджено на звітний рікЗалишок на початок звітного рокуПерераховано залишокОтримано залишоккоштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Фактичні за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
усьогоу тому числі на рахунках в установах банківусьогоу тому числіусьогоу т.ч. проведе видатка загально го Фонду
перерахо- рахунків в установах банківспрямовано на погашення заборгованості загального Фондуусьогоу тому числі на рахунках в устано-вах банків
усьогоу тому перера­ховані з рахунків установа х банків
1234567891011121315161415
Надходження коштів – усьогоХ010660 000,0017 300,00   837 526,15ХХХХХХ197 983,48 
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністюХ020660 000,00ХХХХ837 526,15ХХХХХХХХ
Від додаткової (господарської) діяльностіХ030 ХХХХ ХХХХХХХХ
Від оренди майна бюджетних установХ040 ХХХХ ХХХХХХХХ
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна)Х050 ХХХХ ХХХХХХХХ
ФінансуванняХ060 ХХХХХХХХХХХХХ
Видатки – усьогоХ070660 000,00ХХХХХ656 842,67     ХХ
у тому числі:                
Поточні видатки2000080660 000,00ХХХХХ656 842,67     ХХ
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100090 ХХХХХ      ХХ
Оплата прац211(266363 ХХХХХ      ХХ
Заробітна плата2111110 ХХХХХ      ХХ
Грошове заб езпечення військов ослуж бовців2112120 ХХХХХ      ХХ
Нарахування на оплату- прац212(2136) ХХХХХ      ХХ
Використання товарів і послуг2200140660 000,00ХХХХХ656 842,67     ХХ
Предмети матеріали облаДнання та інвентар221(2ЇЖ ХХХХХ      ХХ
МеДикаменти та перев’язувальні матеріали222(2ЇЖ ХХХХХ      ХХ
ПроДукти харчування223(2116)330 000,00ХХХХХ353 842,37     ХХ
Оплата послуг (кпім комунальних)2246)ЇЖ ХХХХХ      ХХ
ВиДатки на віДряДсжння223(2196) ХХХХХ      ХХ
ВиДатки та захоДи спецу ального призначення2236)26)6) ХХХХХ      ХХ
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв221/121(2 ХХХХХ      ХХ
Оплата теплопостачання2271220 ХХХХХ      ХХ
Оплата водопостачання та водовідведення2272236) ХХХХХ      ХХ
Оплата електроенергії2273240 ХХХХХ      ХХ
Оплата природного газу2274236) ХХХХХ      ХХ
Оплата інших енергоносіїв2275260 ХХХХХ      ХХ
Оплата єнєргосєрвісу2276270 ХХХХХ      ХХ
ДосліДження і розробки, окремі захоДи по реалізації Державних (регіональних) програмЖ Ж ХХХХХ      ХХ
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281290 ХХХХХ      ХХ
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку228230/3 ХХХХХ      ХХ
Обслуговування боргових зобов’язань2400310 ХХХХХ      ХХ
Обслуговування внле-тицшній боргових зобов ‘язань2416132/3 ХХХХХ      ХХ
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань242633363 ХХХХХ      ХХ
Поточні тр ансф ерти2600ж/з ХХХХХ      ХХ
СубсиДії та поточні трансферти піДприємствам (установам, оок/анааЦЖ23 Кззо ХХХХХ      ХХ
Поточні трансферти органам Державного управління інших рівнів26,2633663 ХХХХХ      ХХ
Поточні трансферти уряДам іноземних Держав та міжнароДним ооіргаунашія23361зі/3 ХХХХХ      ХХ
Соціальне забезпечення2700380 ХХХХХ      ХХ
Виплата пенсій і Допомоги21161390 ХХХХХ      ХХ
Отт-іпини2126146)6) ХХХХХ      ХХ
Інші виплати населенню21363416) ХХХХХ      ХХ
Інші поточні видатки2800420 ХХХХХ      ХХ
Капітальні видатки3000430 ХХХХХ      ХХ
Придбання основного капіталу3100440 ХХХХХ      ХХ
ПриДбання облаДнання і преДметів Довгострокового користування3116)436) ХХХХХ      ХХ
КапітальнебуДівництво ІприДбання)312/3436) ХХХХХ      ХХ
Капітальне будівництво (придбання) житла3121470 ХХХХХ      ХХ
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122480 ХХХХХ      ХХ
Капітальний пее-г’нт313/3496) ХХХХХ      ХХ
Капітальний ремонт житлового Фонду (приміщень)3131500 ХХХХХ      ХХ
Капітальний ремонт інших об’єктів3132510 ХХХХХ      ХХ
Реконструкція та реставраця314/3320 ХХХХХ      ХХ
Реконструкція житлового Фонду (приміщень)3141530 ХХХХХ      ХХ
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142540 ХХХХХ      ХХ
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143550 ХХХХХ      ХХ
Створення Державних запасів і резервів31363336) ХХХХХ      ХХ
ПриДбання землі та нематеріальних активів3166)316) ХХХХХ      ХХ
Капітальні трансферти3200580 ХХХХХ      ХХ
Капітальні трансферти піДпри^ствам (установам органзаіііям)321/3396) ХХХХХ      ХХ
Капітальні трансферти органам Державного управління інших рівні322/336)6) ХХХХХ      ХХ
Капітальні трансферти уряДам іноземних Держав таміжнароДним   охіргаунашія32363316) ХХХХХ      ХХ
Капітальні трансферти населенню  323633’26) ХХХХХ      ХХ
      Керівник                                                                                                                                                                                                                                                             А.ВМазур________________________________________                                                                                                                                                            (підпис)                                             (ініціали, прізвище) Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                                                      Г. Т. Ярмольчук__________________                                                                                                                                                             (підпис)                                              (ініціали, прізвище)   ,    
Опубліковано у 2023. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь