Звіт директора ЗДО  № 46 за роботу у 2021-2022 навчальному році від 30.06.2022 року

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

Конституції  України,  Закону України “Про освіту”, Закону України “Про дошкільну освіту”,  Закону України “Про мови”,  Кодексу ЦЗ України, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базововим компонентом дошкільної освіти,   Освітньою програмою  для дітей « Українське дошкілля» ,парціальними програмами,  Програмою розвитку та річного Плану роботи ЗДО, власним  Статутом.

Комплектування груп відбувається за віковим принципом, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Діти зараховуються до закладу згідно електронної черги.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально- виховного процесу у навчальному закладі

Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та Планом роботи на 2021-2022 навчальний рік,  директор та педагогічний колектив зосереджував увагу на пошук оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи закладу дошкільної освіти за попередній навчальний рік, а саме:

 1. Продовжувати забезпечувати належні умови для отримання дошкільної освіти, відповідно до вимог Державного стандарту,  впровадження інноваційних освітніх технологій та методик у освітній процес ;
 2. Вдосконалювати та оновлювати форми ,види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Faсebook.
 3. Формувати у дошкільників соціально-громадянську компететность шляхом використання творчих соціоігрових ситуацій .
 4. Упроваджувати в освітній процес закладу системи роботи з екологічною казкою, для формування уявлень дітей про навколишній світ.
 5. Удосконалювати систему фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО та безпеки життєдіяльності.
 6. Зміцнення та збереження матеріально-технічної, навчально-дидактичної бази, конструювання сучасного і єдиного розвивального простору у ЗДО.

У 2021-2022 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і т.д. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Упродовж навчального року педагогічним колективом забезпечувався гармонійний розвиток особистості дітей раннього та дошкільного віку, у відповідності із науково-практичними засадами оновленого Базового компонента дошкільної освіти та змістом діючої програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля »

Моніторинг рівня засвоєння знань дітей відповіда вимогам  базової програми «Українське дошкілля».

Вжиті директором дошкільного навчального закладу  заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

Дошкільною освітою було охоплено всіх дітей п’ятирічного і шестирічного віку.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Методична робота закладу в 2021-2022 навчальному році була спрямована на забезпечення науково-методичного та психологічного супроводу реалізації актуальних завдань освіти; упровадження нових освітніх технологій та систем; сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та оволодіння сучаними освітніми методиками, навичками їх використаня; підвищення якості дошкільної освіти; організації  методичного навчання педагогів врежимі online та дистанційного навчання.

Методична робота в ЗДО здійснювалась через колективну,   групову,  індивідуальну форми роботи.

З метою зростання фахової майстерності педагогів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем закладу, скоординованості  дій педагогів,  були організовані  такі форми роботи:

Семінари практикуми:

 • «Соціальне щеплення , або стимульні ситуації в роботі з дітьми» Захід надав дієві рекомендації щодо розв’язання конфліктних ситуацій у групі та запобігання конфліктів між дітьми у майбутньому . Вказав шляхи формування у дітей сталої звички прийнятної поведінки.
 • «Інформаційно-комунікативна компетентність педагогів ,як необхідна умова успішності професійної діяльності», спонукав педагогів до самовдосконалення їх професійної майстерності. Освоєнню нових технологій та заохоченню щодо запровадження їх у освітній процес.

Творча група:

«Формування природничо-екологічної компететності дошкільників»

Круглий стіл:

«Соціальні навички дитини та їх вплив на адаптацію до школи».

Тренінг:

«Включення дошкільників у соціальні відносини завдяки розвитку ігрової діяльності»

Педагогічний калейдоскоп

Програмові завдання щодо освітніх напрямів нового Базового компоненту дошкільної освіти

Майстер-клас:

«Формування критичного мислення у дошкільників »

Оnline конференція для вихователів міста :

«Гармонія природи і мистецтва у вихованні дошкільників»

Учасники цих методичних заходів підвищили  свою професійну компетентність щодо модернізації змісту системи дошкільної освіти, ознайомилися з новими формами навчання та виховання дітей .

Упродовж   року з педагогічними працівниками проводилися методичні наради (педгодини), з метою ознайомлення з нормативними документами,  передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, педагогічних видань тощо.

З метою ефективного вдосконалення освітнього процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики та технології, що мали позитивний вплив на розвиток творчих здібностей дітей , формування національної свідомості у дошкільників.

 • Гуманістична концепція виховання В.Сухомлинського (вихователі Полюхович А.В., Кухарчук Н.О., Букайло А.Г.)
 • Технологія музичного виховання за системою К.Орфа «Всесвіт музичних звуків» (музичні керівники: Абатурова В.М., Кулікова Л.І.)
 • Елементи технології розвитку творчої особистості (ТРВЗ) (групи №3, 5, 10)
 • Складання описових розповідей за картами-схемами К.Крутій (всі групи)
 • «Розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання». Автор Л.Шульга (групи №1, 2, 4, 7, 8)
 • Авторська програма Н.Гавриш « Художньо-мовленнєва діяльність» (усі групи)
 • Методика навчання читання М.Зайцева (гр№4;7;9)
 • Авторська програма Єфименка (молодший дошкільний вік).

Завдяки творчому впровадженню інноваційних технологій вихователями досягнуто вагомих результатів. Педагогічно виправдала себе технологія музичного виховання за системою К. Орфа , яка забезпечила не лише розвиток слуху, ритму у дошкільників , навчила слухати, співати та грати на музичних інструментах, але й стимулювала розвиток творчої фантазії дітей, уміння імпровізувати і творити у процесі індивідуального та колективного музикування. Музичними керівниками зібрані та систематизовані дидактичні посібники з розвитку співацьких навичок та слуху дошкільників.

Організація варіативної складової змісту дошкільної освіти

Варіативна складова змісту дошкільної освіти, визначена Базовим компонентом, реалізовується через роботу гуртків.

У 2021- 2022 навчальному році, відповідно до запитів батьків, з урахуванням здібностей та інтересів дітей, було організовано: гурток розвитку мовлення –керівник Н.П. МАТВІЙЧУК; гурток англійської мови (старший дош.вік.) , керівник А.І.МАЦИПУРА ;

Організовано роботу гуртків на основі додаткових освітніх послуг:

логопедичний гурток – Керівник Л.В. ПИЛИПЧУК

Хореографічний гурток Керівник М.О. СВЕРДЛЮК

Гурток англійської мови Керівник А.І. МАЦИПУРА

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній  процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом, onlin ресурсами.

Матеріально-технічне та освітньо-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися, стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Протягом навчального року були проведені такі заходи:

 • Проведено мережу інтернет по закладу -1500 грн
 • Ремонт підлоги на центральному вході – 2783 грн ;
 • Заміна освітлення у 8-ми групових кімнатах
 • Проведено освітлення у буфет гр №2 -422 грн
 • косметичний ремонт:
  • у групах – №№1;2;5;8
  • харчоблоці
  • комірника
  • пральні
  • озеленення  території закладу- 5700 грн
  • частковий ремонт фасаду закладу

Придбали :

 • Двері у музичний зал -5875 грн  
 • тюль у гр №1- 1300 грн
 • новорічний банер  3850 грн 
 • захисні решітки  на батареї у гр №4;5;6;7;9 -5000 грн 
 • сантехнічне  обл.- 4600
 • лінолеум 3800
 • ігрове обладнання -3000 грн
 • пісок 1400 грн
 • придбання матеріалів для підключення параконвектомату 3000 грн

Всі роботи по ремонту приміщень ЗДО проводяться якісно,  з використанням безпечних сертифікованих матеріалів.

За бюджетні кошти  придбано:

 • Пароконвектомат
 • Оплата роботи за підключення пароконвектомату
 • Навчання з електробезпеки, пожежної безпеки;
 • Зрізка дерев

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові  майданчики безпечні та  утримується в чистоті. 

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Фінансово господарська діяльність ЗДО здійснюється на основі кошторису, який визначає обсяг і спрямування коштів для виконання закладом своїх функцій.

Згідно з кошторисом на 2022 р із загального фонду бюджету було затверджено усього – 12010830.00 грн

з них:

 • Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 6 825 500,00
 • Оплата послуг (крім комунальних) – 55 900.00
 • Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 87 600,00
 • Медикаменти і перев’язувальні матеріали – 7 600,00

У 2021-2020 навчальному році батьки закладу були активними партнерами  в організації  освітньо-виховного процесу та зміцненні матеріальної технічної  бази ЗДО.  

З 01.09.2021 року до 31.05.2022 року за  кошти батьків  придбано і поставлено на облік:

2 телевізори, , меблі дитячі, дитячі іграшки, методична та дитяча література, миючі засоби, , банери, розвивальний дидактичний матеріал, посуд, підписка преси ,придбання сантехнічного обладнання ,ремонт групових приміщень .

Вжиті заходи щодо забезпечення ЗДО кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки.

Педагогічний процес у ЗДО №46 забезпечують кваліфіковані спеціалісти:

Повну вищу освіту мають — 26 чоловік,  базову вищу — 1 чоловік. Упродовж 2021–2022 н.р. було атестовано 5 педагогів:

 • 1 педагогічний працівник підтвердив кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;
 • 2 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»;
 • 2 педагогічним працівникам підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

В закладі створені всі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

Адміністрацією ЗДО з метою дотримання безпеки дітей та персоналу проводились всі роботи що передбачені Колдоговором та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки.

За період роботи ЗДО у 2021-2022 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і працівниками на робочому місці не було.

Медичні огляди працівників проводяться при прийомі на роботу та відповідно графіку протягом року.

Здійснення  соціального захисту  працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

В закладі створені всі умови щодо соціального захисту дітей. Станом на 01.09.2021 р. налічувалось 39 дітей пільгових категорій.

 • діти з багатодітних родин – 16 дітей,
 • діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 17 дітей,
 • діти з малозабезпечених сімей -5 дітей,
 • діти інваліди – 1 дитина.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників

Організація харчування дітей в закладі здійснюється на основі Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних закладах, затвердженої наказом МОН і МОЗ України No298/277. В ЗДО – триразове харчування дітей. Режим харчування фізіологічно обґрунтований.

Контроль і аналіз організації харчування проводять директор, старша “медсестра та комісія з контролю за харчуванням, яка призначається наказом на навчальний рік. В закладі дошкільної освіти впроваджена система НАСР, яка дозволяє контролювати усі небезпечні фактори, що можуть бути у харчових продуктах. Постійно ведеться контроль за якістю продуктів, наявністю сертифікатів якості, радіоконтролю, термінами і дотриманням санітарних норм їх зберігання. У ЗДО складається щодня 2 меню:для дітей групи раннього віку та для дітей дошкільного віку. В дошкільному закладі постійно ведеться відповідна медична документація, яка систематично контролюється.Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.

Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді.Проведений аналіз захворюваності за 2021 р. у ЗДО свідчить про те, що загальна захворюваність складає 658 випадків на 1000, що на 72 випадків менше ніж 2020 році. Упродовж 2021 р. діти не хворіли такими інфекційними захворюваннями, як епідпаротит, краснуха, вірусний гепатит. Відсутня захворюваність на гельмінтози у всіх групах, що свідчить про високий рівень дотримання санітарно-гігієнічного, епідеміологічного режиму, якісний ранковий прийом.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Керівництво закладу працює  в співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування,  в тісній партнерській взаємодії з батьками вихованців, що є умовою забезпечення якості  дошкільної освіти закладу.

Адміністрацією та вихователями ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

– Батьківські збори;

– Засідання батьківського комітету;

– Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

– Виготовлення саморобок на виставки разом з дітьми;

– Залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят та розваг;

Налагоджено інформаційно-просвітницький простір для батьків (онлан спілкування в закритих групах).

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ЗДО. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

За період 2021-2022 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей та надання консультативної допомоги.

Директор ЗДО №46 Тетяна БІЛЮК

Опубліковано у Річний звіт про діяльність закладу освіти | Теґи: , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь